Управление на строителните отпадъци

Управление на строителните отпадъци

Управление на строителните отпадъци Проекта се изготвя съгласно действащата Нормативна уредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.  

План за безопасност и здраве

План за безопасност и здраве (ПБЗ) Проекта съдържа необходимите чертежи и схеми, както и  подорбна обяснителна записка необходими за заверяване пред всички държавни институции. Целта на плана е да се покажат видовете работи ,които трябва да се извършат за реализиране на строежа и мерките по техническа и пожарна безопасност и хигиена на труда ,които трябва да се предприемат по време на строителството.

Армировъчни планове

Армировъчни планове Армировъчният план е чертеж, изчертан на CAD софтуер и  изобразява конструирането на  армировката  на стоманобетонните елементи на конструкцията: Армировъчни планове за всички подови конструкции (стоманобетонни плочи) и стълбищата. Армировъчни планове на стоманобетонни греди – това са хоризонтални конструктивни елементи, които поемат натоварванията във вертикална посока от плочите и ги предават към вертикалните носещи елементи под тях (колони, стени). Армировъчни планове на вертикални носещи елементи – колони и шайби – е формират скелета на сградата и

Статични изчисления

Статични изчисления При проектирането на сгради трябва да се осигурят надеждността (носимоспособността, експлоатационната годност и дълготрайността) на конструкциите и на земната основа при експлоатационни и сеизмични въздействия. Сградите се проектират и изпълняват така, че по време на проектния експлоатационен срок да издържат на изчислителното сеизмично въздействие без локално или общо разрушаване и да запазват конструктивната си цялост и носеща способност за поемане на постоянните и променливите натоварвания след земетресение.

Кофражни планове

Кофражни планове Кофражният план е чертеж, изчертан на CAD софтуер и ще изобразява размерите и взаимното положение на елементите на конструкцията: колони, греди, пояси, плочи, шайби. Основното му предназначение е да послужи за изпълнение на кофража и за бетонирането на съответните елементи. При проекти на сгради обикновено всеки кофражен план съдържа информация за отделен етаж. Самият чертеж представлява условен хоризонтален разрез под плочата, в който с поглед нагоре се изчертават всички елементи на подовата конструкция. В кофражния план се чертаят само бетонните и стоманобетонни елементи